OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvodní ustanovení

1.1. Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR”) je společnost HDT impex s.r.o. (dále jen „správce“), IČ 25236431 se sídlem Botanická 238/3, 363 62 Dalovice, zapsaná do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11544.

1.2. Kontaktní adresa správce je Botanická 238/3, 363 62 Dalovice, Česká republika, kontaktní e-mail info@hdt.cz a kontaktní telefon +420 353 222 267.

1.3. Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů za účelem řádného vyřízení Vaší objednávky z e-shopu www.maxistore.cz a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy, nebo pro nezbytné plnění veřejnoprávních povinností.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů

2.1. Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

2.2. Splnění právních povinností, které se na správce vztahují ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, a to konkrétně splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů, podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

2.4. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správce.

3.2. Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, doručovací adresa, e-mail a telefon). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3.4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR, pokud s takovým zpracováním nevydáte výslovný souhlas.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy mezi Vámi a správcem, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4.2. Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

4.3. Po uplynutí doby stanovené obecně závaznými právními předpisy pro uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Další příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci Vašich osobních údajů jsou obchodní partneři správce a jiné osoby, které se přímo podílí na realizaci služeb na základě kupní smlouvy. Jedná se především o zajištění technických služeb souvisejících s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních jsou přepravní společnosti smluvně zajišťující dodávky zboží, finanční subjekty realizující platby na základě kupní smlouvy a partneři zajišťující marketingové služby.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nepředává Vaše osobní údaje do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, ani žádným mezinárodním organizacím.

6. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

6.1. Když využíváte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou Váš registrační e-mail a heslo, Vaše kontakty a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení, jaké z našich nabídek zaslaných e-mailem Vás zaujaly a odvozujeme z toho další údaje o Vás, abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli náš web dále zlepšovat. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, kontaktními údaji, Vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

6.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

6.3. Identifikační údaje jsou zejména jméno a příjmení, registrační e-mail a heslo, IČO a DIČ (pokud jste podnikatel).

6.4. Kontaktní údaje nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa.

6.5. Nastavení uživatelského účtu, zejména uložené adresy, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, Vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky.

6.6. Údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, včetně způsobu doručení a údajů o reklamacích.

6.7. Údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

6.8. Odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení účtu, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o Vašem chování na webu a údajů o Vašem chování při čtení e-mailů, které Vám zasíláme.

6.9. Údaje související s využitím linky zákaznické péče nebo návštěvou vzorkové prodejny, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů se zákaznickou péčí, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, případně nahrávky z kamerových systémů na vzorkové prodejně.

7. Práva subjektů údajů

7.1. Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.

7.2. Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR.

7.3. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

7.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

7.5. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7.6. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek.

7.7. Veškeré dotazy a požadavky v souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám zodpovíme na kontaktní e-mailové adrese info@hdt.cz.

7.8. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

8.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.