Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

HDT impex s.r.o.

se sídlem Dalovice, Botanická 238/3, PSČ 362 63

IČO: 25236431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 11544

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnost HDT impex s.r.o., se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, IČO: 25236431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 11544 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.maxistore.cz, (dále jen „webová stránka“).

1.2. Podle platné právní úpravy se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

1.3. Kupující spotřebitel (dále jen „spotřebitel“), je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a je vymezen v ust. § 2 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.4. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Registrace

2.1. Možnost kupujícího objednávat zboží prostřednictvím internetového obchodu je podmíněna předchozí registrací kupujícího přímo v internetovém obchodě prodávajícího, případně doplněním pravdivých kontaktních údajů do objednávky.

2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce pod rubrikou „Váš účet“ může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží. Registrovaní kupující mají po přihlášení snadný přístup k přehledu svých objednávek, věrnostnímu programu a dalším informacím.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, přičemž tyto údaje jsou prodávajícím požadovány pro účely plnění kupní smlouvy. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Pro platnou registraci jsou vyžadovány tyto údaje kupujícího: unikátní přihlašovací e-mail a heslo, jméno a příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa (je-li odlišná od adresy fakturační), telefonní kontakt a e-mail.

2.5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).

2.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Objednání zboží

3.1. Kupující může objednat zboží nabízené prodávajícím v internetovém obchodě pouze prostřednictvím dálkové komunikace, nejlépe formou elektronické objednávky dostupné na webových stránkách tohoto internetového obchodu.

3.2. Po vybrání zboží zvolí kupující nejprve požadované množství zboží zadáním počtu kusů (počet kusů lze volit v detailu produktu nebo v samotném košíku před odesláním objednávky) a následně celý objednávací proces zahájí stisknutím tlačítka „Do košíku“ (symbol košíku). Následně dojde k přidání vybraných položek zboží v požadovaném počtu kupujícím do virtuálního nákupního košíku.

3.3. Elektronický systém e-shopu provází kupujícího postupně až k úspěšnému dokončení objednávky. Je potřeba pečlivě vyplnit požadované kontaktní údaje, způsob dopravy a platby a další požadovaná data. Pro vytvoření objednávky stiskne kupující tlačítko „Přejít do košíku“. Ve virtuálním košíku se zobrazí seznam produktů, jejich počty (lze je editovat) a ceny. Pro výběr dopravy a platební metody stiskne kupující tlačítko „Pokračovat na dopravu“. Po výběru preferovaných metod vyplní nebo zkontroluje kupující fakturační, dodací a kontaktní údaje po stisknutí tlačítka „Pokračovat na dod. údaje“. Pomocí zatržítek na stránce Košíku si kupující může zvolit další služby či kroky (např. Vytvořit zákaznický účet, Zasílání novinek atd.). Před odesláním objednávky musí kupující zatržením potvrdit Souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

3.4. Odeslání objednávky prodávajícímu kupující provede stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“ v posledním kroku virtuálního nákupního košíku. Řádné odeslání objednávky je potvrzeno na e-mail kupujícího, který je uvedený v objednávce (popřípadě v zákaznické registraci). Pokud kupující neobdrží e-mail o přijetí objednávky, pak nebyla řádně dokončena a přijata do systému prodávajícího. Toto potvrzení o přijetí objednávky má pouze formální charakter a informuje kupujícího o tom, že jeho objednávka byla řádně odeslána a doručena prodávajícímu. Potvrzením o přijetí objednávky se neuzavírá kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena po zpracování objednávky do informačního systému prodávajícího postupem podle ust. čl. 4. odst. 4.2. těchto obchodních podmínek.

3.5. Kupující může objednávku změnit nebo zrušit před uzavřením kupní smlouvy pomocí prostředků dálkové komunikace. Prodávající může před uzavřením kupní smlouvy objednávku zrušit nebo změnit po dohodě s kupujícím.

3.6.V případě dlouhodobé nedostupnosti zboží nebo jeho vyřazení z produktové nabídky je prodávající povinen o této skutečnosti kupujícího neprodleně vyrozumět a následně s kupujícím dohodnout další postup, vhodnou náhradu zboží nebo případné zrušení objednávky.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru, má povahu výzvy prodávajícího k podání nabídky kupujícím a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Tedy, že dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněnou při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit, v daném vztahu neplatí a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží jím nabízeného na webové stránce, poptávaném kupujícím. Toto se výslovně dává kupujícím na vědomí.

4.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího anebo odesláním zboží ze strany prodávajícího dle objednávky kupujícího. Přijetí objednávky prodávající uskuteční zasláním faktury (daňového dokladu) na adresu elektronické pošty kupujícího, tímto dojde k uzavření kupní smlouvy.

4.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.4. Pro případ, že na straně prodávajícího došlo ke zjevné tiskové chybě či jiné zjevné nesprávnosti týkající se ceny, popisu či vzhledu objednaného zboží, a to na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího, prodávající nepotvrdí objednávku kupujícího podle ust. čl. 4. odst. 4.2. těchto obchodních podmínek, ale kupujícího o takové chybě či jiné nesprávnosti vyrozumí a navrhne mu změnu stávající objednávky. Bude-li kupující s touto změnou objednávky souhlasit, potvrdí, resp. akceptuje návrh na změnu objednávky ze strany prodávajícího způsobem navrženým prodávajícím. Následně bude kupujícímu zaslán e-mail se závazným potvrzením objednávky dle ust. čl. 4 odst. 4.2. těchto obchodních podmínek.

4.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti či platbou kartou při osobním odběru na vzorkové prodejně v sídle prodávajícího;

v hotovosti (či platbou kartou, pokud to přepravce umožňuje) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

online kartou prostřednictvím platební brány GP webpay (platba kartou, Google Pay, Apple Pay nebo Click to Pay);

bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u České spořitelny, a.s., pod číslem 6909602/0800, variabilní symbol: číslo objednávky. 

5.2. Kupní cena je zaplacena okamžikem, kdy je finanční částka odpovídající kupní ceně připsána na bankovní účet prodávajícího.

5.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

5.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije, neboť to pojmově odporuje pravidlům koupě zboží na internetu.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Zaplacením kupní ceny na kupujícího přechází vlastnické právo ke zboží, jež je předmětem kupní smlouvy.

5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě, že daňový doklad vykazuje jakékoli vady týkající se údajů dle věty předchozí, je kupující povinen tyto vady neprodleně oznámit prodávajícímu, neboť daňový doklad je zároveň listem záručním a v případě reklamace se bude prodávající řídit údaji v tomto daňovém dokladu uvedenými.

5.9. Pro případ, že daňový doklad vykazuje vady a kupující tyto vady včas oznámí prodávajícímu dle předchozího odstavce, je prodávající povinen stávající daňový doklad a údaje v něm uvedené zkontrolovat. V případě, že prodávající po kontrole údajů dojde k závěru, že daňový doklad skutečně vykazuje vady, je povinen vystavit kupujícímu opravný daňový doklad a tento mu doručit. Doručením opravného daňového dokladu pozbývá platnosti původní daňový doklad

5.10. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.11. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě doručení zboží mimo území České republiky bude kupující zpraven o ceně a nákladech na dopravu objednaného zboží individuálně, přičemž kupní smlouva nebude uzavřena v tomto případě dříve, než dojde ke shodě i na ceně dopravného mimo území České republiky.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím ke stažení ve vebovém rozhraní obchodu, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího shop@hdt.cz.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky používání nebo praní a nesmí být poškozené nebo znečištěné, jinak nebude výměna nebo vrácení možné a zboží bude posláno zpět. Zboží musí být vráceno v originálním nepoškozeném obalu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na bankovní účet určený spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na bankovní účet určený spotřebitelem.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Toto ustanovení dle čl. 6.7. platí též pro kupujícího podnikatele.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo zjevném mechanickém poškození obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, nebo je povinen převzít zboží s výhradou, o které s přepravcem sepíše reklamační protokol.

7.5. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží, tj. předáním objednaného zboží prvnímu přepravci. Kupující je povinen zboží prohlédnout ihned při převzetí zboží a případné poškození zboží reklamovat ihned přímo u přepravce či doručovatele. Pokud tak kupující neučiní, zanikají jeho nároky z tiutlu poškození zboží. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117). Je-li kupující spotřebitelem, řídí se práva z vadného plnění též ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada zboží zakoupeného spotřebitelem v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. 

8.6. Kupující podnikatel je povinen případné vady notifikovat písemně a tuto notifikaci doručit doporučeně s dodejkou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb prodávajícímu, a to nejpozději ve lhůtě do 3 měsíců od převzetí zboží. Marným uplynutím lhůty dle věty předchozí zanikají práva podnikatele z vadného plnění. Podnikatel je povinen společně s písemnou notifikací vad dle věty předchozí doručit prodávajícímu reklamovaný předmět koupě opatřený vhodným obalem a kopii daňového dokladu vystaveného prodávajícím na tento předmět koupě, a to na adresu sídla prodávajícího.

8.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@hdt.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, IČ: 000 20 869. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Obchodní společnost HDT impex s.r.o., se sídlem Dalovice, Botanická 238/3, PSČ 36263, IČO: 25236431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 11544, je ve smyslu ust. čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) správcem osobních údajů.

10.2. Správce osobních údajů se zavazuje, že bude chránit a respektovat právo subjektů údajů na soukromí, neboť ochranu soukromí a osobních údajů považuje správce za svou prvořadou povinnost. Správce osobních údajů deklaruje, že s osobními údaji nakládá výhradně v souladu s platnou legislativou.

10.3. Obchodní společnost HDT impex s.r.o. zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s GDPR a se Zásadami zpracování osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů obchodní společnosti HDT impex s.r.o. obsahují mimo jiné poučení subjektu údajů o jeho právech. Subjekt údajů je za účelem získání dalších informací o rozsahu a způsobu zpracování jeho osobních údajů oprávněn obrátit se na obchodní společnost HDT impex s.r.o. e-mailem na adresu shop@hdt.cz. Před odesláním objednávky dle čl. 3 těchto obchodních podmínek je kupující seznámen se Zásadami zpracování osobních údajů obchodní společnosti HDT impex s.r.o.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující může samostatně souhlasit se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále může souhlasit se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Elektronická komunikace

12.1. Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování je HDT impex s.r.o., Dalovice, Botanická 238/3, PSČ 36263.

adresa elektronická je shop@hdt.cz

telefon je +420 359 807 290

V Dalovicích dne 1.12.2023