0 / 0,‑ Kč

Zákaznický servis

Všem našim zákazníkům se snažíme poskytnout maximální komfort a komplexní služby pro plné uspokojení veškerých potřeb. Nabízíme služby od klasického prodeje přes zásilkový prodej včetně poradenství, instalací a servisu. Mnohé tyto služby poskytujeme našim zákazníkům ZDARMA. Více informací naleznete v jednotlivých sekcích našich  webových stránek.

Na základě bohatých zkušeností do zpracovaných projektů zařazujeme jen techniku osvědčenou a prověřenou praxí. Úzce spolupracujeme s nejvýznamnějšími společnostmi "západní Evropy" v našem oboru, např. se společností Steinigke Showtechnic, Martin Professional, Martin audio a mnohé další. Dále jsme si vytvořili úzké kontakty s dalšími významnými tuzemskými i dalšími zahraničními partnery.

Pro naši firmu je samozřejmostí držet krok se světovým standardem a dokázat splnit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků.

Mezi aktuální novinky patří laserové technologie spojené s virtuální realitou a zpracování 3D objektů v prostoru. I pro tyto technologie zajišťujeme všeny atesty, ověření a proškolení personálu. Naše společnost se snaží neustále rozšiřovat portfólio produktů.

Prodeji zboží a souvisejících služeb věnujeme vysokou pozornost a snažíme se vždy nabídnout více než ostatní. Pro lepší obsloužení zákazníka máme otevřeno prodejní centrum v Praze na Žižkově, kde se nachází i obchodní kanceláře a technické zázemí. Zákazník má možnost si vlastnosti a parametry přístroje vyzkoušet a otestovat v praxi přímo na prodejnách. Součástí prodejen jsou i ukázkové místnosti – SHOWROOM pro světelné efekty, kde lze předvést jednotlivé přístroje a další prostory na prezentaci kompletního portfolia společnosti. Objednávky přijímáme osobně na prodejně, telefonicky, e-mailem nebo faxem. O přístupu a klientském servisu svědčí i standardní nejdelší prodejní a servisní doba v Čechách a prakticky i na Slovensku.

Všeobecné obchodní podmínky

Prodejcem veškeré techniky, správcem domény a společností, která zajišťuje veškeré služby pro zákazníky včetně reklamací je společnost maxi store Praha, s.r.o. (dále jen prodávající), se sídlem Bořivojova 57, 130 00 Praha 3 (provozovna Štítného 515/31, 130 00, Praha 3), IČO: 24724513, DIČ: CZ24724513, která tímto vydává Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP).

Otevírací doba:
pondělí až pátek  8:30 - 17 hod

Lukáš Nouza
tel.: 222 722 999, 731 595 500
mail: lukas@maxistore.cz

Prodejna
tel.: +420 222 722 999
GSM: +420 731 595 506
email: x@maxistore.cz
www.maxistore.cz

1. Všeobecná ustanovení
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

2. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující je zákazníkem společnosti maxi store. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Prostředky dálkové komunikace se rozumí: telefon, fax, email, SMS, písemně nebo elektronicky na www.maxistore.cz.
Registrací se rozumí zavedení do IS (informačního systému) prodávajícího nebo do systémů fungujících na web stránkách prodávajícího. Údaje potřebné k registraci naleznete v článku 3. těchto VOP.
Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

3. Registrace
Každý kupující musí být u prodávajícího zaregistrován. Registrace zákazníků je zdarma.
Při registraci uveďte následující údaje: jméno a příjmení objednávajícího, telefonní kontakt, fakturační adresu, dodací adresu (pokud je jiná než fakturační). Kupující, který není konečným spotřebitelem uvede navíc své obchodní jméno a sídlo kupujícího, IČO a DIČ, doloží kopii Živnostenského listu, Osvědčení o registraci plátce DPH včetně bankovního spojení.

4. Objednání zboží či služeb
Objednání je možné následujícími způsoby:
prostředky dálkové komunikace: emailem nebo elektronicky na www.maxistore.cz

Objednávky v internetovém obchodě:

Pokud se rozhodnete některý výrobek zakoupit, v podrobném popisu produktu naleznete tlačítko "Koupit". Vyberete počet kusů, které chcete zaslat a stisknete tlačítko. Po stisku tlačítka "Koupit" se vybraná položka přidá do virtuálního nákupního košíku. Systém Vás vede až do úspěšného dokončení objednávky. Je potřeba pečlivě vyplnit požadované údaje. Každá objednávka je potvrzena na Váš e-mail, který jste uvedli v objednávce (v registraci zákazníka). Pokud tento e-mail nedostanete, objednávka nebyla přijata do našeho systému. Objednávka bude následně telefonicky potvrzena a náš pracovník s Vámi dohodne případné doručení. Bez možnosti potvrzení objednávky není možné tuto objednávku kladně vyřídit. (Vaše objednávka nebyla správně dokončena). Vaši objednávku můžete stornovat zasláním e-mailu či telefonicky.
Pokud zjistíme, že se již výrobek nevyrábí nebo není delší dobu dostupný, budeme Vás kontaktovat a domluvíme další postup, případně zrušení objednávky.
Objednávky jsou archivovány pouze v systému dodavatele a nejsou přístupné odběrateli, pouze na jeho výzvu.
Opravy, změny či jiné korekce údajů, objednávky je možné provádět pouze po dohodě s dodavatelem.

5. Vyhledávání v internetovém obchodě
V našem internetovém obchodě www.maxistore.cz může každý zákazník použít vyhledávání či pokročilé vyhledávání, které slouží pro rychlý přístup k výběru zboží. Prohledávání je prováděno podle mnoha kritérií.

6. Ceny
Všechny ceny prodávajícího jsou v Kč (Koruna česká). Další náklady spojené s dopravou a balením zboží přechází automaticky na kupujícího. Balné je v tuto chvíli pro zákazníky zdarma. Informace o aktuálních cenách dopravného a balného jsou uvedeny na www.maxistore.cz. Prodávající si vyhrazuje právo, pokud již není sepsána kupní smlouva, na jakoukoliv změnu ceny s předchozím upozorněním kupujícího telefonickou, elektronickou či písemnou formou.
Prodejní ceny: Všechny prodejní ceny, pokud není jinak uvedeno, jsou konečné prodejní ceny včetně DPH. Pro další slevy z prodejních cen je nutné kontaktovat prodejce. Aktuální prodejní ceny jsou k dispozici na www.maxistore.cz. Uvedené ceny platí pouze při objednání zboží přes www.maxistore.cz.

7. Doprava
Způsob dodání zboží bude plněn dle objednání kupujícího resp. podle volby způsobu dopravy. Prodávající je schopen zajistit následující možnosti dodání zboží: autodopravní přepravní službou, vlakem, vlastní dopravou prodávajícího nebo osobním odběrem kupujícího v místě vzorkové prodejny prodávajícího. K objednanému zboží obdrží kupující příslušné dokumenty: daňový doklad a český návod k použití (pokud není dohodnuto jinak). Záznamy uvedené na daňovém dokladu, zejména množství zboží, druh zboží, případně výrobní čísla, dále pak stav a jakost dodaného zboží, si ve svém vlastním zájmu kupující pečlivě zkontroluje ihned při převzetí zboží. Ke většině druhů zboží není dodáván záruční list, ten je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace. Pokud kupující zjistí rozdíl mezi doklady a zbožím nebo jakýkoliv jiný problém či nesrovnalost s dodávkou, je povinen prodávajícímu neprodleně podat zprávu o zjištěných rozdílech výhradně následujícím způsobem: telefonicky, písemně, emailem či osobně. V případě bezdůvodného neodebrání nebo nepřevzetí zásilky může prodávající po kupujícím požadovat úhradu vzniklých nákladů s přepravou a přípravou zásilky.

Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, je kupující oprávněn nepřevzít jej. V takovémto případě sepíše kupující s doručovatelem reklamační protokol či jiný zápis o škodě či vadě zásilky. Po vyřízení takovéto reklamace nebo v jejím průběhu kupující obdrží zboží nové či dohodne s prodávajícím jiný postup. V opačném případě pozdější reklamace vnějšího stavu zásilky bude posuzována na základě podepsaného přepravního dokladu, ve kterém kupující stvrzuje doručení z vnějšku bezvadné zásilky. Informace o průběhu či stavu reklamace je možné získat telefonicky od prodávajícího. Aktuální informace o cenách dopravného je možné získat na www.maxistore.cz. Skladové zboží se běžně doručuje do 48 hodin po celé ČR Bližší informace o doručení je možné získat telefonicky u prodávajícího nebo u přepravce.

8. Platební podmínky
Kupující uhradí prodávajícímu za dodávku zboží či služeb kupní cenu následujícím způsobem: hotovostně v místě sídla prodávajícího, hotovostně zaměstnanci prodávajícího na jiném dohodnutém místě, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího či dobírkou při převzetí zboží přepravní službou. Platba převodem na účet kupujícího se splatností pozdější než je den dodání zboží je možná pouze, je-li uzavřena dodavatelsko-odběratelská smlouva. V ostatních případech je nutné dodávku zboží uhradit nejpozději v den jejího dodání. Je-li kupující v prodlení s jakýmikoliv platbami, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje právo vymáhat svou pohledávku libovolným způsobem, který není v rozporu s platnými právními předpisy, včetně omezení či zákazu dalšího prodeje zboží kupujícímu. Upozorňujeme, že do úplného zaplacení, zůstává zboží v majetku prodávajícího. Veškeré rabaty, slevy a bonusy vyčíslené na faktuře nebo jiném dokladu jsou platné pouze při včasné úhradě dle splatnosti nebo dle dnu dodání zboží. V případě prodlení bude sleva vyúčtována zpět kupujícímu jako smluvní pokuta a další případné náklady řízení.
Banka: Československá obchodní banka a.s., Václavské náměstí, Praha 1 Číslo účtu: 129824078 / 0300.

9. Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace
V souladu s §53 a §57 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, měl by dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude kupujícímu vrácena kupní cena. Informace pro kupujícího spotřebitele:

  • Kupující odešle dopis (email) s textem o odstoupení od smlouvy (číslo objednávky nebo daňového dokladu) s žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu). Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě.
  • Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci), nesmí jevit známky užívání, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučuje se zboží při přepravě pojistit.
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží kupujícímu prodávající peníze zašle složenkou nebo převodem na účet, který kupující uvede v dopise, nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží a obdržení potvrzeného dobropisu na vracené zboží, podle toho co nastane později. Není-li kupující již schopen zboží  vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vystavený dobropis. Původní kupní cena je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

 

10. Záruka na zboží:
Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 2 roky.
Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Uplatnění záruky se řídí občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky ve speciálním záručním listě.
Záruka na použité zboží: Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, se kterými je spotřebitel seznámen prostřednictvím provedené objednávky použitého zboží.Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně po vzájemné dohodě stvrzené prodávajícím a kupujícím spotřebitelem minimální záruční doba 12 měsíců. Tato doba bude uvedena v dokladu o prodeji věci.Toto ustanovení je v souladu s § 626 odst. 3 obč. zák.. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Uplatnění záruky se řídí občanským zákoníkem.Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

11. Reklamace:
Reklamace vzniklé dopravou od prodávajícího ke kupujícímu viz. odst. 7 těchto VOP. Pro uplatnění reklamace závady či nefunkčnosti zboží je nutné dodat společně s výrobkem zejména : doklad o nákupu (nezbytné v případě záruční reklamace), vyhovující obal (pokud možno originální, který zamezí poškození výrobku při dopravě či jiné manipulaci), písemný popis závady, jméno a adresu a další kontakty. Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny v návodu. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případech neoprávněného zásahu do zboží. Reklamace bude vyřízena do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávajícího.

12. Ochrana osobních dat
Prodávající se zavazuje jednat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Kupujícím poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení úkonů souvisejících se vztahem prodávajícího a kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy či registrací u prodávajícího kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré získané údaje prodávající užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci či osoby, které mají bezprostřední vztah k souvislostem vzniklým mezi kupujícím a prodávajícím. Těmto osobám jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení potřebných záležitostí např. doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

13. Odpovědnost
Prodávající upozorňuje, že informace na webových stránkách prodávajícího nebo v tiskových materiálech jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či chyby a mohou být aktualizovány či změněny bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách či ve svých tiskovinách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Obrázky uvedené v tiskových materiálech či na internetu jsou pouze ilustrativní.

14. Evropská značka shody - CE Prodávající prohlašuje, že prodávané produkty, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích, v platném znění, jsou označeny "Evropskou značkou shody - CE". Tato značka nahrazuje dřívější povinnost prodejce vydat na prodávané zboží tzv. "Ujištění o vydání prohlášení o shodě". Značka CE na výrobku je zárukou, že daný produkt je v souladu s legislativou Evropské unie.

15. Závěr Pokud máte jakékoli nejasnosti či připomínky, dejte nám o nich prosím vědět.