0 / 0,‑ Kč

Všeobecné obchodní podmínky MAXI STORE Praha s.r.o.

Společnosti MAXI STORE Praha, s.r.o. (dále jen prodávající), se sídlem Bořivojova 57, 130 00 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 169017, IČ: 24724513, DIČ: CZ24724513 platné pro smluvní vztahy s prodávajícím v souladu s ust. § 273 obchodního zákoníku.

 1. Všeobecná ustanovení
  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 2. Vymezení pojmů
  Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
  Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
  Kupující
  Kupující - je zákazníkem společnosti MAXI STORE Praha, s.r.o.. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
  Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
  Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů popřípadě z důvodů vzniklých na straně prodávajícího způsobených vyšší mocí (živelná pohroma, chybný přenos systémových údajů na internet)
  Prostředky dálkové komunikace se rozumí: telefon, fax, email, SMS, písemně nebo elektronicky na www.maxistore.cz .
  Registrací se rozumí zavedení do IS (informačního systému) prodávajícího nebo do systémů fungujících na web stránkách prodávajícího. Údaje potřebné k registraci naleznete v článku 3. těchto VOP. Kupující se může zaregistrovat sám na www.maxistore.cz, přičemž jeho faktická registrace do systému prodávajícího proběhne do 24 hod. od odeslání požadavku na registraci.
  Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.
 3. Registrace
  Každý kupující bude u prodávajícího zaregistrován, a to buďto vlastní registrací kupujícího, či následnou registrací prodávajícím, výjimku tvoří osobní odběr zboží na vzorkové prodejně. Ceny a podmínky nakupování jsou shodné jak pro registrované, tak i pro neregistrované zákazníky. Registrace zákazníků je zdarma a kupující je s ní srozuměn.
  Při registraci budou uvedeny tyto údaje: jméno a příjmení objednávajícího, telefonní kontakt, fakturační adresu, dodací adresu (pokud je jiná než fakturační). Kupující, který není konečným spotřebitelem je povinen uvést navíc své obchodní jméno a sídlo kupujícího, IČO a DIČ, doloží kopii Živnostenského listu, Osvědčení o registraci plátce DPH včetně bankovního spojení.
 4. Objednání zboží či služeb (uzavření kupní smlouvy)
  Objednání zboží (tj. uzavření kupní smlouvy) je možné následujícími způsoby:
  • prostředky dálkové komunikace: telefonicky, faxem, emailem, formou SMS, písemně nebo elektronicky na www.maxistore.cz
  • osobně

  Při objednání uveďte následující údaje: zkr1 (kód zboží), název (přesný název položky dle platného ceníku), počet, měrnou jednotku (např. kus, metr, sada, set), jednotkovou cenu, celkovou cenu. V případě požadavku kupujícího je možné sestavit individuální kupní smlouvu na dodání zboží s dalšími podmínkami.
  Objednávky v internetovém obchodě:
  Kupující projeví vůli uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím níže uvedeným způsobem. V podrobném popisu produktu na www.maxistore.cz stisknutím tlačítko "Koupit". Množství zboží pak zvolením počtu kusů, které má vůli zakoupit a stisknutím tlačítka. Po stisku tlačítka "Koupit" se vybraná položka přidá do virtuálního nákupního košíku.
  Systém Kupujícího vede až do úspěšného dokončení objednávky. Je potřeba správně a úplně vyplnit požadované údaje. Každá objednávka bude potvrzena na e-mail kupujícího, který je uveden v objednávce (v registraci zákazníka). Pokud tento e-mail kupující neobdrží, objednávka nebyla přijata do systému prodávajícího. Objednávka bude následně telefonicky potvrzena a pracovník prodávajícího s Kupujícím dohodne případné doručení. Bez možnosti potvrzení objednávky není možné tuto objednávku kupujícího kladně vyřídit. (objednávka kupujícího nebyla správně dokončena). Objednávku může kupující stornovat zasláním e-mailu či telefonicky.
  Pokud zjistí prodávající, že se již výrobek nevyrábí nebo není delší dobu dostupný, bude kupujícího kontaktovat a bude domluven další postup, případně zrušení objednávky. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.Objednávky jsou archivovány pouze v systému prodávajícího a nejsou přístupné kupujícímu, pouze na jeho výzvu.
  Opravy, změny či jiné korekce údajů, objednávky je možné provádět pouze po dohodě s prodávajícím.

 5. Vyhledávání v internetovém obchodě
  V našem internetovém obchodě www.maxistore.cz může každý zákazník použít vyhledávání či pokročilé vyhledávání, které slouží pro rychlý přístup k výběru zboží. Prohledávání je prováděno podle více kritérií.

 6. Ceny
  Všechny ceny prodávajícího jsou v Kč (Koruna česká). Další náklady spojené s dopravou a balením zboží přechází automaticky na kupujícího. Informace o aktuálních cenách dopravného a balného jsou uvedeny na www.maxistore.cz.
  Prodejní ceny: Všechny prodejní ceny, pokud není jinak uvedeno, jsou konečné prodejní ceny včetně DPH. Pro další slevy z prodejních cen je nutné kontaktovat prodejce. Aktuální prodejní ceny a ceníky jsou k dispozici na www.maxistore.cz.
  Recyklační poplatek
  Pokud není uvedeno jinak, bude ke každé ceně připočten poplatek za likvidaci elektro-odpadu (recyklační poplatek). Další informace naleznete na stránkách www.asekol.cz a www.ekolamp.cz (světelné zdroje). 
 7. Doprava
  Způsob dodání zboží bude realizován dle objednání kupujícího resp. podle volby způsobu dopravy. Prodávající je schopen zajistit následující možnosti dodání zboží: autodopravní přepravní službou, vlakem, vlastní dopravou prodávajícího nebo osobním odběrem kupujícího v místě vzorkové prodejny prodávajícího. Kupující, který je spotřebitelem, může po dohodě s prodávajícím požadovat odbornou montáž či instalaci nebo proškolení k obsluze zakoupeného zboží. Tato služba není zahrnuta v ceně zboží. K objednanému zboží obdrží kupující příslušné dokumenty: daňový doklad a český návod k použití (pokud není dohodnuto jinak). Záznamy uvedené na daňovém dokladu, zejména množství zboží, druh zboží, případně výrobní čísla, dále pak stav a jakost dodaného zboží, si ve svém vlastním zájmu kupující pečlivě zkontroluje ihned při převzetí zboží. Ke většině druhů zboží není dodáván záruční list, ten je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura, prodejka) je dostačující pro uplatnění reklamace. Pokud kupující zjistí rozdíl mezi doklady a zbožím nebo jakýkoliv jiný problém či nesrovnalost s dodávkou, je povinen prodávajícímu neprodleně podat zprávu o zjištěných rozdílech výhradně následujícím způsobem: telefonicky, písemně, emailem či osobně v místě vzorkové prodejny prodávajícího. Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, je kupující oprávněn nepřevzít jej. V takovémto případě sepíše kupující s doručovatelem reklamační protokol či jiný zápis o škodě či vadě zásilky. Po vyřízení takovéto reklamace nebo v jejím průběhu kupující obdrží zboží nové či dohodne s prodávajícím jiný postup. V opačném případě pozdější reklamace vnějšího stavu zásilky bude posuzována na základě podepsaného přepravního dokladu, ve kterém kupující stvrzuje doručení z vnějšku bezvadné zásilky. Informace o průběhu či stavu reklamace je možné získat telefonicky od prodávajícího. Aktuální informace o cenách dopravného je možné získat na www.maxistore.cz. Dopravné již obsahuje i poplatek za balné. Skladové zboží se běžně doručuje do 48 hodin po celé ČR Bližší informace o doručení je možné získat telefonicky u prodávajícího nebo u přepravce.
 8. Platební podmínky
  Kupující uhradí prodávajícímu za dodávku zboží či služeb kupní cenu následujícím způsobem: hotovostně v místě sídla prodávajícího, hotovostně zaměstnanci prodávajícího na jiném dohodnutém místě, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v tomto ustanovení či dobírkou při převzetí zboží přepravní službou. Platba převodem na účet kupujícího se splatností pozdější než je den dodání zboží je možná pouze, je-li uzavřena dodavatelsko-odběratelská smlouva. V ostatních případech je nutné dodávku zboží uhradit nejpozději v den jejího dodání.
  Banka: Československá obchodní banka a.s., pobočka Praha Číslo účtu: 237556998/0300
 9. Zajištění práv a povinností ze smluv uzavřených s prodávajícím (dodavatelem)
  Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou kupní ceny (uvedené zejména na vlastní smlouvě kupní, dodavatelsko odběratelské smlouvě, či daňovém dokladu vystaveném prodávajícím), či jen její části, je zavázán zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0.1% z kupní ceny, a to za každý byť jen započatý den, ve kterém prodlení kupujícího bude trvat.
 10. Vedlejší ujednání – výhrada vlastnictví
  Vlastnické právo k věci, která je předmětem kupní smlouvy přejde na kupujícího až po zaplacení celé kupní ceny.
 11. Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace
  V souladu s § 53 a § 57 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující, který je spotřebitelem dle ust. § 52 odst. 3 občanského zákoníku pro odstoupení v této lhůtě, je povinen dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude kupujícímu vrácena kupní cena.
  - Kupující odešle dopis (email) s textem o odstoupení od smlouvy (číslo objednávky nebo daňového dokladu) s žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu). Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě.
  - Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci), nesmí jevit známky užívání, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučuje se zboží při přepravě pojistit.
  - Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží kupujícímu prodávající peníze zašle složenkou nebo převodem na účet, který kupující uvede v dopise, nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží a obdržení potvrzeného dobropisu na vracené zboží, podle toho co nastane později. Není-li kupující již schopen zboží  vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vystavený dobropis. Původní kupní cena je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.
 12. Záruka na zboží : toto ustanovení se netýká kupujícího, který není spotřebitelem
  Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 2 roky.
  Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Uplatnění záruky se řídí občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky ve speciálním záručním listě.
 13. Reklamace: tento bod neplatí pro kupujícího, který není spotřebitelem
  Reklamace vzniklé dopravou od prodávajícího ke kupujícímu viz. odst. 7 těchto VOP. Pro uplatnění reklamace závady či nefunkčnosti zboží je nutné dodat společně s výrobkem zejména : doklad o nákupu (nezbytné v případě záruční reklamace), vyhovující obal (pokud možno originální, který zamezí poškození výrobku při dopravě či jiné manipulaci), písemný popis závady, jméno a adresu a další kontakty. Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny v návodu. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případech neoprávněného zásahu do zboží. Reklamace bude vyřízena do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávajícího.
 14. Ochrana osobních dat
  Prodávající se zavazuje jednat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Kupujícím poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení úkonů souvisejících se vztahem prodávajícího a kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy či registrací u prodávajícího kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré získané údaje prodávající užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci či osoby, které mají bezprostřední vztah k souvislostem vzniklým mezi kupujícím a prodávajícím. Těmto osobám jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení potřebných záležitostí např. doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. 
 15. Procesní ustanovení (pro obchodně právní vztahy)
  V souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. bude pro obchodněprávní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím( dodavatele a odběratelem), pokud tento zákon výslovně neurčí pro řešení sporů z některých právních vztahů místní příslušnost výlučnou, místně příslušný obecný soud společnosti MAXI STORE Praha, s.r.o..
 16. Odpovědnost
  Prodávající upozorňuje, že informace na webových stránkách prodávajícího nebo v tiskových materiálech jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či chyby a mohou být aktualizovány či změněny bez předchozího upozornění. Obrázky uvedené v tiskových materiálech či na internetu jsou pouze ilustrativní.
 17. Evropská značka shody - CE

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.